fbpx
Translated by Google Translate

Vidgade vyer när Trainparts ställer om

Den världsomvälvande pandemin Covid -19 har inneburit omställning och förändringar för de allra flesta företag och samhällen. För att hjälpa små företag att hitta nya vägar i en tuff tid driver RISE projektet Ställom GO! ett samarbete mellan Region Gävleborg och sju andra företags- och innovationsfrämjande aktörer.

Trainparts

Inom den närmsta framtiden fortsätter Göran Forsberg och kollegorna på Trainparts se över den stora ugnen.

Ett av de företag som deltagit i Ställom GO! är Bollnäsbaserade Trainparts Sweden AB som är ett företag som jobbar med underhåll, ombyggnad och nytillverkning av komponenter till järnvägsfordon.

– För oss på Trainparts var det ett gyllene tillfälle som dök upp för att få hjälp att bli mer resurseffektiva. Ställom GO! har betytt att vi kommit till skott i processen att se över vår verksamhet och våra ugnar. Det har varit viktigt att få hjälp av någon som kunnat titta på vårt arbete utifrån, med nya ögon och som har kunnat hjälpa oss att vidga vyerna, berättar Göran Forsberg VD på Trainparts.

Trainparts har flera stora ugnar som drar mycket ström och som i dagsläget hanteras manuellt. Slitaget på ugnarna är stort och kostnaderna för reservdelar och reparationer uppgår till över 50 000 kronor om året.

– Det sitter värmeslingor i ugnarna och när vi trycker på “on” går de på från noll till hundra, vilket gör att värmeslingorna går sönder titt som tätt. Det är en stor kostnad att byta ut slingorna. Och dessutom är det svårt att byta ut dem, då ugnarna är så varma och måste svalna innan någon kan gå in i dem och fixa, säger Göran Forsberg.

Digitalisering ger effektiviseringsvinster

Det visade sig när de började se över processen att om det skulle vara möjligt att slå på ugnarna digitalt så skulle de kunna värmas upp under längre tid, och på så vis bli mer energieffektiva. Tillsammans med omställningscoachen genomfördes en närmare utredning om vilka förutsättningar som fanns och hur man skulle gå vidare.

– Utredningen har resulterat i att jag nu begärt in offerter för att kunna skapa nya styrskåp till ugnarna. Nya styrskåp skulle hjälpa oss att bli både digitala och mer hållbara, då de skulle vara mer effektiva i uppvärmning, innebära att färre värmeslingor går sönder och samtidigt hjälpa oss i planeringen av när ugnarna ska vara varma och inte, säger Göran Forsberg och fortsätter;

– Enligt leverantörerna ska det vara relativt enkelt att lösa de problem vi blottlagt i den här processen. Vårt mål är att minska våra kostnader för energi, reservdelar och transporten av sagda reservdelar. Det är positivt ur miljöhänseende och gör vårt företagande mer hållbart, samtidigt som det minskar irritation och frustrationer hos våra medarbetare när ugnarna fungerar bättre.

Förbättrad produktionsplanering nästa steg

Inom den närmsta framtiden fortsätter Göran Forsberg och kollegorna på Trainparts se över den stora ugnen. Den startar inte alltid som den ska på nätterna och när ugnen inte är ordentligt varm orsakar den problem i produktionsplaneringen. Men det finns än mer långtgående planer för effektivisering i horisonten.

– På sikt vill jag koppla samman de nya styrskåpen för ugnarna med vårt affärssystem. Att kunna styra ugnens starttid och på minuten koppla den till de tider medarbetarna är inne och jobbar kommer öka vår effektivitet, avslutar Göran Forsberg.

 

Fakta Ställom Go! 

I augusti 2020 startade det spännande delprojektet Ställom Go! som handlar om att stärka konkurrenskraften och omställningsförmågan hos 20 små- och medelstora företag i Gävleborg där många drabbats hårt av Covid-19-krisen. Till skillnad från de flesta utvecklingsprojekt handlar uppdraget om utvecklingsinsatser för både ökad hållbarhet och digitalisering. 

Totalt under perioden oktober 2020 – juni 2022 kommer cirka tjugo företag att få ta del av konsultinsatser till ett värde av 80 000 kr för att göra direkta insatser inom hållbarhetsområdet och/eller digitalisering av verksamheten. Ställom Go! är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsningVi ställer omoch projektet finansieras av Europeiskaregionala utvecklingsfonden. Region Gävleborg är huvudaktör i projektet som sju samverkansaktörer deltar i. 

Vi_ställer_om_symbol