fbpx
Translated by Google Translate

Internationalisering av innovation och entreprenörskap – Triple I

Satsningar på innovation, entreprenörskap, internationalisering och företagande är nödvändiga för att möta samhällsutmaningar, nå de globala målen och bibehålla en långsiktigt hållbar konkurrenskraft i Sverige. För att sådana satsningar ska lyckas måste den regionala och den nationella nivån mötas och samverka. Tanken är att detta pilotprojekt, Triple I ska skapa just detta, en ökad samverkan mellan regionala och nationella nivåer och samtidigt öka deltagande i EU:s program för forskning och innovation.

Några målsättningar

Projektet Triple I startades i maj 2022 och ska pågå i sex månader framåt. Det involverar alla innovationshubbar som ingår i samverkansplattformen iHubs Sweden och projektet har tilldelats 4,5 miljoner kronor i bidrag av Vinnova. Projektet har två övergripande mål:

  • Utveckla arbetssätt, metoder och verktyg som möjliggör för regionala aktörer att nyttja nationella och internationella satsningar och resurser. Dessa processer, metoder och verktyg ska utformas och tillgängliggöras så att de kan spridas till många, dvs kunna skalas genom väl definierade tjänster och kanaler.
  • Utforska hur regionala innovationsmiljöer tillsammans kan utveckla och stärka förmågor att leda missionsdrivna processer såväl nationellt som regionalt i syfte att skapa ökat deltagande av svenska aktörer i Horisont Europa,ett ramprogram för forskning och innovation som har en budget på över 95 miljarder euro och pågår fram till 2027. https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/ Med stöd av uppdraget ska minst två svenska innovationsaktörer delta i Horisont-ansökningar under 2022.

Genomförande, resultat och effekter

Projektet har avgränsade och konkreta aktiviteter och mål. Samtidigt som de lägger grunden för en fortsatt utveckling. Projektet är ett lärandeprojekt som ska resultera i tydliga tjänster som ska tillgängliggöras för andra aktörer inom innovationssystemet, till exempel i en tool box och workshops.

Det här pilotprojektet kommer att skapa ett lärande för hur verktyg och metoder kan samskapas och spridas mellan det regionala och det nationella. Genom att använda organisationer som har kommit långt och har stor erfarenhet av ledarskap i ”organisatoriska mellanrum” kan projektet bidra med viktiga lärdomar i formandet av det framtida innovationssystemet.

Deltagande parters och finansiering

De innovationsnoder som ingår i iHubs Sweden är alla väl etablerade och väl förankrade regionalt liksom nationellt/internationellt. Merparten av miljöerna har verkat sedan mer än 10 år, med en stor samlad erfarenhet och gedigen kompetens för innovationsledning. Idag samlar miljöerna tillsammans ett 1000-tal företag och organisationer, är aktiva inom ett stort antal Svenska och Europeiska nätverk och kluster, och har genomfört hundratals samverkans-baserade FUI-projekt inom sina regioner, i Sverige och internationellt. Uppdraget finansieras som del av Vinnovas regeringsuppdrag “Uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser” (N2021/01920).