fbpx
Translated by Google Translate

Focus Industry Norra Mellansverige – SPETS

Stärka industrins innovationsförmåga

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner – Dalarna, Gävleborg och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig näring som sysselsätter över 50 000 anställda. Focus Industry Spets Norra Mellansverige är en gemensam satsning mellan regionerna för att samla och stärka det arbete som görs kring omställningen av industrin. Målet med projektet är att stärka industrins innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer.

Gemensam satsning för att tackla industrins utmaningar

Industrin står inför en rad utmaningar, de ska ställa om och bibehålla sin konkurrenskraft samtidigt som de måste ta hänsyn till andra stora utmaningar som exempelvis klimatet, digitalisering, automatisering, kompetensbrist och globalisering.  Små och medelstora företag har ofta inte egna utvecklingsresurser för att tackla utmaningar i att ställa om mot gröna och digitala affärsmodeller och det gäller ofta hela företagets förädlingsprocess. Dessa företag kan behöva stöd för att strategiskt organisera sitt innovativa arbete i syfte att bibehålla och vidareutveckla sin verksamhet.

Projektet genomförs av nätverksinitiativen Paper Province, Sustainable Steel Region, Sandbacka Science Park, RISE och Propell som samarbetar och bidrar med direkta insatser till företagen för att hjälpa dem att stärka sin innovationsförmåga och attraktionskraft. För att det ska ske en lyckad omställning av industrin krävs samverkan från alla delar av samhället.

För små och medelstora företag i Dalarna, Gävleborg och Värmland

För att stötta industrin i deras utmaningar fokuserar projektet på att driva direkta insatser för små och medelstora företag. Deltagande företag kan få hjälp att systematisera sitt innovationsarbete genom att till exempel få en introduktion till möjligheterna med digitalisering och automation samt nya affärsmodeller och material. Projektet vänder sig till små och medelstora företag i regionerna som har en väl utvecklad organisation och förmåga att driva systematisk och strategisk utveckling.

Några målsättningar

Det övergripande målet är att stärka innovationsförmågan och att utveckla hållbara tjänster, produkter och processer som bidrar till en grön omställning av industrin och som leder till globala och långsiktiga affärer. Det kan handla om processer som bidrar till ett koldioxidneutralt samhälle eller omställning till förnybara råvaror och digitalisering som viktiga möjliggörare. Projektet har följande målsättningar att;

  • arbeta tillsammans med 90 identifierade företag som har potentiell kapacitet för innovation, cirkulär ekonomi och digital mognad.
  • driva nio samskapande och affärsdrivna innovationsprocesser med minst 36 medverkande små och medelstora företag och kunskapsaktörer inom utpekade tematiska områden
  • ge 25 företag direkta utvecklingsstöd för att ta sig vidare till gröna och digitala affärsmodeller.

Projektet finansieras av Nationella ERUF-programmet (REACT-EU), med stöd av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland.

Vill du läsa mer om Focus Industry och pågående samverkan?

Besök focusindustry.nu