fbpx
Translated by Google Translate

DEM-ON DM – ökad motståndskraft för svensk processindustri

Satsning på svensk industri för ökad motståndskraft

Det osäkra läget i världen har medfört att Svensk processindustri de senaste åren fått det svårt att få fram reservdelar, material och råvaror i tid. Det har i värsta fall resulterat till stopp i produktionen, förseningar i leveranser och ekonomiska påfrestningar för företagen. För att undersöka hur Svensk processindustri kan bli mer motståndskraftiga för yttre påverkningar och för att säkra en mer konkurrenskraftig och hållbar verkstadsindustri tar projektet On demand manufacturing for resilient production (DEM-ON DM) ett helhetsgrepp över Norra Mellansveriges processindustri och undersöker hur man på systemnivå kan säkra en stabil produktionsförmåga.

Säkra svensk processindustri

DEM-ON DM har som övergripande mål att säkra den svenska processindustrins tillgång på reservdelar och successivt bygga upp efterfrågan på 3D-printade produkter. Detta genom att initiera och förbereda för en systemdemonstrator i Norra Mellansverige för behovsorienterad tillverkning av kritiska reservdelar, så kallad on demand manufacturing (ODM).

Initiera och förbereda för en systemdemonstrator

Aktörerna i projektet kommer att genomföra en studie för att utreda förutsättningar och behov för en systemdemonstrator för behovsorienterad tillverkning. Målet med studien är att fastställa förutsättningar, möjligheter, utmaningar, behov och nödvändiga aktiviteter till en efterkommande etablering.

En ODM-demonstrator kan bidra till att bibehålla och förbättra den svenska processindustrins produktionsförmåga och motståndskraft genom att säkra tillgången på reservdelar. Med hjälp av innovativa lösningar och att flera aktörer går samman för att påverka kan man över tid förändra ett helt system i en angiven riktning där teknik, beteenden, kultur, regelverk och marknader utmanas och förändras. Målet med studien är även att involvera och engagera intressenter till nästa steg.

Deltagande parters och finansiering

Genomförbarhetsstudien DEM-ON DM finansieras av Vinnova och Region Dalarna. Sustainable Steel Region leder studien tillsammans med SSAB Borlänge, VMI AB, Enerco Mechpart AB, Karlstad Universitet, RISE, Propell, Paper Province, Sandbacka Science Park, Ivaldi Group, och Region Dalarna. Övriga intressenter är Region Värmland, Region Gävleborg samt järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.